hoofdletter gebruik Outlook 2003


G

gerhard59

Hallo,

Tot voor een paar weken terug corrigeerde mijn outlook 2003 hoofdletter
gebruik aan het begin van een nieuwe regel. Word is niet in gebruik als
email editor om redenen.
De stand van de vinkjes bij auto correctie maakt niet uit, als het vinkje
aanstaat wordt het niet gecorrigeerd.
Erg vervelend en ik zoek dus een oplossing.
Office 2003 is voorzien van alle SP en patches.

Wie helpt mij dit raadsel op te lossen.

Alvast dank.

Groet,
Gerhard
 
Ad

Advertisements


Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Similar Threads


Top