Verplicht invullen van cel


Joined
Sep 26, 2015
Messages
1
Reaction score
0
Ik heb een bestellijst waarop aantallen van producten kunnen worden ingevuld.
Achter een afbeelding zit een macro waarmee de bestelling geplaatst kan worden (e-mail word geopend en verzonden door gebruiker) nu staat er op deze bestellijst een cel waarin een kostenplaats moet worden ingevuld. Dit gebeurd nogal eens niet.
Kan deze cel zo ingericht worden dat als deze niet ingevuld is de macro niet werkt en dus niet verzonden kan worden.
Minimaal 4 cijfers.
 
Ad

Advertisements


Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top